E-SHOP | ATRO Rýmařov s.r.o. Třída Hrdinů 664/42, 795 01 Rýmařov
Prodej okrasných a lesních dřevin - Atro Rýmařov s.r.o., Mgr. Zuzana Hejdová, tel: +420 603 707 537, hejdova@atro-rymarov.com

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v našem internetovém obchodě

 

1)       ÚVODNÍ INFORMACE

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup rostlinného materiálu a zahradnického zboží v internetovém obchodě www.atro-rymarov.com/, který provozuje:

 

ATRO Rýmařov  s.r.o.

Zapsaná v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka  23399

Se sídlem: Tř. Hrdinů 664/42, 795 01 Rýmařov

IČO: 25869418

DIČ: CZ 25869418

 

Kontaktní údaje na prodejnu:

ATRO Rýmařov s.r.o.

Újezdská 567

783 86 Dlouhá Loučka

Tel: 603 707 537

E-mail:  hejdova@atro-rymarov.com

 

2) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

V okamžiku převzetí zboží a úplného uhrazení kupní ceny se kupující stává vlastníkem zboží.  Kupní cena je platná v den odeslání objednávky a je včetně DPH. Kupní ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách včetně daně z přidané hodnoty. Daň z rostlinného materiálu je ve výši 15% DPH, daň z ostatního zboží je 21% DPH.  V kupních cenách zboží nejsou zahrnuty ceny za balení a dopravu zboží. Ke kupní ceně zboží bude při odeslání závazné objednávky přičtena cena dopravného + dobírka. Nakupující se zavazuje k převzetí zásilky a uhrazení příslušné částky. Pokud kupující zboží zaslané na dobírku nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, která mu odesláním zboží vznikla (poštovné, balné a další náklady spojené s administrací).

 

3) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailu, či písemně na naši adresu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.  Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Objednat zboží můžete také e-mailem, kde uvedete druh a množství požadovaného zboží, doručovací a fakturační adresu, telefonní kontakt.

 

4) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 

Po přijetí objednávky Vám dostupnost zboží potvrdíme e-mailem, o termínu odeslání a ceně dopravy budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

5) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno a číslo objednávky. Můžete zrušit i jakoukoliv objednanou položku.

 

6) DOPRAVA

 

Zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti FOFR.

Poštovné + dobírka  do   6 kg  159 Kč vč. DPH

Poštovné + dobírka  do 10 kg  189 Kč vč. DPH

Při větší objednávce bude cena účtována  dle platného ceníku přepravce.

Individuální doprava při nadměrné velikosti zboží – dle individuální dohody.

 

Cena balného je stanovena na 30 Kč za 1 odeslanou zásilku.

 

Objednané zboží je možné osobně odebrat po domluvení data odběru na adrese prodejny. Platba hotově při převzetí zboží. Poštovné a balné není účtováno při osobním odběru.

 

 

 

7)DODACÍ PODMÍNKY

 

Dodací lhůta je od 5-30 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. O dni odeslání je zákazník informován e-mailovou zprávou.

Při platbě převodem, se zboží expeduje až po připsání platby na účet.

 

Kupující se zavazuje, že po přijetí oznámení o odeslání objednávky, případně po oznámení od dopravce, převezme zboží od dopravce neprodleně, tak aby nedošlo k poškození zboží.

V případě, že kupující nepřevezme zboží neprodleně, přechází nebezpečí hrozící z důvodu poškození zásilky nepřevzetím této zásilky včas, na kupujícího.

Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat nepoškozenost obalu zboží za přítomnosti řidiče přepravní služby.  V  případě zjištění poškození obalu zboží při předání zásilky, je kupující povinen sepsat s řidičem protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebrat. Kupující je také povinen tuto skutečnost ještě týž den ohlásit prodávajícímu.  Prodávající v takovém případě, zvolí odpovídající postup pro doruční nové zásilky.

 

8) STORNO OBJEDNÁVKY

 

Prodávající má možnost zrušit potvrzenou objednávku nebo její části v případě, že zboží není dlouhodobě dostupné. O této skutečnosti bude nakupující neprodleně informován a prodávající i nakupující se dohodnou na dalším postupu -
a) objednávka konkrétního zboží bude stornována,
b) zboží bude nahrazeno podobným artiklem,
c) bude vrácena kupní cena, v případě, že již byla zaplacena nebo bude uplatněna sleva v dané výši na příští objednávku.

 

 

 

 

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

 

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.  

 

V případě, že dojde k úhynu rostliny a kupující bude zboží reklamovat, je kupující povinen uchovat tyto uhynulé rostliny, pro následné přezkoumání toho, jak k úhynu došlo. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat vrácení uhynulého zboží zpět v případě, že to povaha reklamace vyžaduje.

Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací nebo péčí prováděnou kupujícím.               

 

Dojde-li k úhynu rostlin do 2 dnů od doručení z důvodů prokazatelně způsobených dodavatelem, má zákazník nárok (po předložení dokladu o zaplacení) na náhradní rostliny nebo finanční vyrovnání.

 

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku a péčí
c) nesprávným skladováním

 

Postup při reklamaci:

V případě reklamace nás informujte telefonicky na čísle 603707537, nebo e-mailem: hejdova@atro-rymarov.com

 

Následně zašlete reklamované zboží spolu s kopií dokladu o zaplacení na adresu provozovny.

Cenu dopravy při reklamaci platí kupující. Zboží zaslané zpět prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace.

 

! rady po doručení rostlin : při převzetíbalík s rostlinami ihned rozbalte a zkontrolujte stav doručených rostlin pro případnou reklamaci u dopravce ( vysypané a poškozené rostliny při nespravném doručení a pod.)..Pokud jsou rostliny v pořádku, nechte trvalky alespoň 1 den adaptovat (polostinné nebo stinné místo), poté je vysaďte na připravené místo. Kontejnerované trvalky zalijte pouze, pokud je bal suchý, nepřemokřujte!

 

                                                                           10) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Kupující prohlašuje, že se před uzavřením kupní smlouvy v internetovém obchodě v obchodních podmínkách seznámil se všemi náležitostmi, které je mu prodávající na základě občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele povinen sdělit.

Prodávající informuje spotřebitele, že má v případě internetového způsobu prodeje a v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující je o odstoupení od smlouvy povinen prodávajícího písemně informovat a to s uvedením svých kontaktních údajů.

Odstoupení od smlouvy je kupující povinen odeslat na adresu: ATRO Rýmařov s.r.o., Újezdská 567, 783 86 Dlouhá Loučka, či na emailovou adresu: hejdova@atro-rymarov.com. Toto odstoupení musí být prodávajícímu doručeno nejpozději poslední den lhůty.

Odstoupení od smlouvy je účinné doručením prodávajícímu.

V odstoupení od smlouvy kupující uvede, že odstupuje od smlouvy, uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Pokud kupující od smlouvy odstoupí, je povinen prodávajícímu odeslat zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu: ATRO Rýmařov s.r.o., Újezdská 567, 783 86 Dlouhá Loučka

Kupující nemá právo zboží zaslat prodávajícímu na dobírku, prodávající takto zaslané zboží nepřevezme.

Náklady související s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

Kupující má povinnost zboží zaslat prodávajícímu v takovém obalu,
aby při přepravě nedošlo k poškození zboží. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda, je kupující povinen vzniklou škodu uhradit (hlavně v případě neúplnosti zboží, poškození zboží atd.). Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Ke zboží musí být přiložen daňový doklad, který kupující obdržel společně se zbožím
a dále kupující uvede  bankovní spojení (bankovní ústav a číslo účtu ), kam lze kupujícímu vrátit platbu za vrácené zboží.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu zboží, kterou od něj obdržel a náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy, jež byl v době uzavření kupní smlouvy prodávajícím nabízen, pokud využil dopravy.

Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky odpovídající kupní ceně a případným nákladům za dopravu do 14 dní od odstoupení od smlouvy, ne ale dříve, dokud mu nebude doručeno zboží od kupujícího nebo potvrzeno jeho odeslání na adresu prodávajícího.

Pokud  kupující vrátí zboží po odstoupení od smlouvy  poškozené nebo s hodnotou jinak sníženou v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné pro prohlídku zboží, odpovídá prodávajícímu za takto sníženou hodnotu.

Kupující nemá možnost odstoupit od smlouvy v případě, že dodávané zboží bylo upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

 

 

                                                                         11) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vyplněním registračního formuláře nebo odesláním závazné objednávky dává kupující souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů. Prodávající se tímto zavazuje k tomu, že tyto údaje neposkytne třetí straně. V případě, že zákazník nadále nesouhlasí s uchováním osobních údajů, písemně informuje prodávajícího a ten veškerá jeho data odstraní z databáze.

 

Atro Rýmařov s.r.o., třída Hrdinů 664/, 795 01 Rýmařov , tel. 603 707 537

ESHOP-PLUS.CZ: okamžitě funkční vlastní eshop